Helsim

Pasientflyt og ressursoptimalisering

Metoder

 

Datasimulering

Datasimulering er et velkjent verktøy til bruk innen fagfeltet operasjonsanalyse. En simuleringsmodell er en forenklet imitasjon av et system i et computerprogram. Med slike data-modeller kan man eksperimentere, med formål om å forstå eller forbedre det virkelige systemet. Det er enklere, billigere og mindre risikofylt å eksperimentere i en datamodell enn ute i den virkelige verden.

Det finnes en rekke forskjellige simuleringsmetoder, de mest kjente er systemdynamikk (System Dynamics, SD) og diskret hendelsessimulering (Discrete Event Simulation, DES).

 

Problemstrukturerende metoder

For å sikre at man løser det riktige problemet, med løsninger som faktisk er implementerbare, fokuserer vi også mye av arbeidet vårt på problemforståelse. Vi har spesialkompetanse innen Soft Systems Methodology (SSM), som er en kvalitativ syvtrinnsmodell for problemforståelse og problemløsning. Her er vi opptatt av å få alle involverte parters perspektiver på bordet før problemet defineres og forsøkes løst.

 

Multimetodologi

Datasimulering er en typisk kvantitativ eller objektiv metode der man ser på virkeligheten som en ekstern  ting som kan analyseres med målbare parametre. Problemstrukturering er en mer subjektiv metode der virkeligheten analyseres best gjennom forståelse av hvordan mennesker tolker eller ser på virkeligheten. Med multimetodologi mener vi en måte å gjøre analyser på som både bruker metoder fra den objektive og den subjektive analyseverden. Gjennom forskning har vi utviklet en multimetodologi som kombinderer DES og SSM. Vi mener at ved en kombinasjon av begge disse metodene økes kredibiliteten og verdien av den totale analysen.

 

 

I våre modeller er det som oftes DES som blir brukt. En DES-modell er en dynamisk, stokastisk og diskret modell. Den tar høyde for tilfeldigheter i systemet og tiden er en diskret variabel, dvs kun de tidspunktene hvor endringer i systemet foregår er representert. DES-modeller brukes typisk for å analysere systemer på et strategisk nivå. De muliggjør en mer detaljert representasjon av systemet sammenlignet med andre simuleringsteknikker, og er velegnet til ”hva hvis”-senarioer der formålet er å forbedre systemets kapasitet, ressursutnyttelse eller køtid.

 

Copyright © All rights reserved

Helsim AS

Tyttebærstien 31

NO-1476 Rasta

E-post: post@helsim.no

Tlf: +47 93289977