Helsim

Pasientflyt og ressursoptimalisering

Om oss

Bakgrunn

Mange norske helseforetak strever med lange ventelister, korridorpasienter, krevende arbeidsmiljø og travle dager for personalet. Dette medfører høy belastning på utøvende personell, misfornøyde pasienter, økonomiske utfordringer og dårlig arbeidsmiljø. Videre ser vi også at sykehusenes ressurser ikke alltid utnyttes på en optimal måte. Det være seg f.eks operasjonsstuetid, lege- og pleiepersonells tid, samt fysiske ressurser som areal og utstyr.

I mange situasjoner er det enkle grep og løsninger som skal til. Utfordringen er å få øye på disse løsningene og se de fra et holistisk perspektiv. Alt for mange eksperimenterer med ressursutnyttelse direkte i klinikken. Dette er kostnadskrevende og risikofylt, både for sykehuset, personalet og pasienten. Fordelen med simuleringsmodeller er at man kan gjøre den samme eksperimenteringen i en simulert klinikk. På denne måten er det enklere å se løsninger og man kan teste ut alternative scenarioer av ressursutnyttelse på en kostnadsbesparende og risikofri måte.

Helsim

Helsim har høy vitenskapelig kunnskap og praktisk erfaring fra helsetjenestesimulering og tilbyr konsulenttjenester til norske helseforetak innen datasimulering av pasientflyt med formål om å optimalisere ressursbruk. Ved siden av den kvantitative simuleringsmetoden bruker Helsim vitenskapelige metoder for problemforståelse og problemstrukturering for å sikre at det er de viktige, og riktige, problemene som forsøkes løst. Man må stille de riktige spørsmålene for å få anvendbare resultater.

Helsims visjon er at norske helseforetak skal være kostnadseffektive på en økonomisk, ressurs-messig og pasientlivskvalitetsmessig måte. Problemstruktureringsmetodene og simulerings-modellene skal være gode beslutningsstøtteverktøy for kundene våre.

Helsim skaper verdier for kunden på tre primærområder:

             - Pasient
             - Personell
             - Fysiske ressurser

Det gir økt verdi for kunden at pasientens vei gjennom sykehuset er så optimal som mulig. Reduserte ventetider og færre korridorliggedøgn er viktige måleparametre for et sykehus. Dessuten fører dette til en bedre pasientopplevelse. Videre vil en optimalisering av ressurser kunne føre til en bedre arbeidshverdag for personellet som ivaretar pasientene. En bedre arbeidshverdag fører til bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Noe som igjen skaper økonomisk verdi for kunden.  Den tredje verdien er økonomisk i form av forbedret utnyttelse av sykehusets ressurser (utstyr, personell og areal).

Vi har blant annet erfaring fra simulering av akuttmottak, simulering av operasjonsavdelinger og simulering av hele sykehus. Metodene er forskningsbaserte, og vitenskapelige artikler innen fagfeltet dokumenterer vår kunnskap (Publikasjonsliste)

Arbeidsmetoden vår ser i hovedsak slik ut:

 

 

I korte trekk jobber vi for å identifisere og forstå problemet som ønskes løst. Deretter bygger vi en virkelighetsnær computersimuleringsmodell som kan brukes til å eksperimentere med forskjellige scenarioer av ressursforbruk som personell, utstyr, behandlingsrom osv. Målet er å komme frem til en løsning som gir best mulig pasientflyt og en mest mulig kostnadseffektiv ressursbruk. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med oppdragsgiver, og implementering av mulige løsninger diskuteres. Ofte fører dette til ny innsikt og identifisering av nye fokusområder. Våre modeller skal være deres beslutningsstøtteverktøy.

 

 

Copyright © All rights reserved

Helsim AS

Tyttebærstien 31

NO-1476 Rasta

E-post: post@helsim.no

Tlf: +47 93289977